Rovno na obsah Rovno na menu
Menu

S čím Vám pomôžeme?

rozšírené vyhľadávanie
Obec Dulov
Dulov

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Dulove v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

vydáva

pre katastrálne územie Obce Dulov tento

Štatút Obce Dulov

§ 1 - Úvodné ustanovenia

 1. Štatút obce Dulov upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, ďalej rieši širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
 2. Štatút obce predstavuje základný normatívno-právny a organizačný predpis obce.

§ 2 - Postavenie obce

 1. Obec Dulov (ďalej len „obec“) je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí v nej majú trvalý pobyt. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
 2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a schválenými všeobecne záväznými nariadeniami obce.
 3. Obec má právo na svoje obecné symboly.
 4. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej povinností možno len zákonom.

§ 3 - Obyvatelia obce

 1. Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt podľa osobitného predpisu.
 2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností podľa ustanovení § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zákona.
 3. Obec má voči občanom povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto na jej území má vo vlastníctve nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

§ 4 - Samospráva obce

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona).
 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
  • orgánov obce,
  • hlasovaním obyvateľov obce,
  • verejným zhromaždením obyvateľov obce.
 3. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
 4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre katastrálne územie obce všeobecné záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia).
 5. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave a zákonom.
 6. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať žiadnemu všeobecne záväznému právnemu predpisu.
 7. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní, ako aj spôsobu kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon.
 8. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v ustanovení § 4 ods. 3 zákona a v ďalších osobitných zákonoch a v ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

§ 5 - Účtovníctvo obce

 1. Obec je účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis.
 2. Obec vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku a záväzkov, nákladoch a výnosoch, príjmoch a výdavkoch, o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu a o ďalších skutočnostiach, ktoré tvoria predmet účtovníctva obce.

§ 6 - Majetok obce

 1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky, iné majetkové práva vrátane majetkových práv ostatných subjektov, založených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
 2. Majetok obce sa používa najmä na účely:
  • verejné (podľa ods. 3 tohto ustanovenia),
  • podnikateľskej činnosti (podľa ods. 4 tohto ustanovenia),
  • výkonu samosprávy obce (podľa ods. 5 tohto ustanovenia).
 3. Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné.
 4. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely, najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá, tento je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 5. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.
 6. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
 7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 7 - Hospodárenie s majetkom obce

 1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
 2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
 3. Sú povinné najmä:
  • udržiavať a užívať majetok,
  • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, zneužitím a pred jeho neoprávneným užívaním na osobné účely,
  • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku podľa ustanovenia § 6 bodu 2.b. tohto štatútu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
  • dohliadať, aby sa účtovníctvo o majetku viedlo v súlade s ustanovením § 5 tohto štatútu.
 4. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. V majetkovoprávnych veciach obce koná v jej mene starosta obce.

§ 8 - Práva a povinnosti obecného zastupiteľstva v súvislosti s majetkom obce

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
 2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo svojom nariadení.
 3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zriaďuje v súlade s platnými právnymi predpismi.

§ 9 - Používanie majetku obce

 1. Podmienky používania majetku obce pre osobné účely obyvateľov obce upraví obec svojim nariadením.

§ 10 - Zásady hospodárenia s majetkom obce

 1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Zásady podľa ods. 1 tohto ustanovenia upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
  • majetok obce,
  • nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,
  • hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
  • nakladanie s cennými papiermi,
  • aukčný predaj vecí,
  • kontrolu dodržiavania zásad podľa bodu 1.

§ 11 - Financovanie obce

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.
 2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených inými obcami, príp. s inými právnickými alebo fyzickými osobami.
 3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 12 - Rozpočet obce

 1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie troch nasledujúcich kalendárnych rokov a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom (na obdobie jedného kalendárneho roka dopredu. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, ktoré musia byť navrhovateľom zdôvodnené, kontroluje jeho čerpanie prostredníctvom svojho kontrolného orgánu a schvaľuje záverečný účet obce.
 2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na verejnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce.
 3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. a. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z poskytovania služieb obcou a z majetku obce, iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotáciou so štátneho rozpočtu a podiel na dani z príjmov. b. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
 4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.
 5. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.
 6. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
 7.  Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými predpismi rozpočtovými pravidlami na príslušný rok.
 8. Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatívy na podporu ochrany životného prostredia.
 9. Výsledky hospodárenia obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce.

§ 13 - Rozpočtové provizórium

 1. Ak nebude rozpočet obce schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu rozpočtovým provizóriom.
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
 3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 14 - Orgány obce

 1. Orgánmi obce sú:
  • obecné zastupiteľstvo,
  • starosta obce.
 2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov ďalšie svoje orgány, ktorými sú:
  • komisie, ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,
  • obecný požiarny zbor.
 3. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať aj iné stále alebo dočasné poradné, výkonné a kontrolné orgány.

§ 15 - Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Dulove má 7 poslancov.
 3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 16 - Úlohy obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona.
 2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
  • zabezpečovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet
  • schvaľovať územný plán obce alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa ustanovenia § 11 zákona, okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce,
  • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku, verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie obyvateľov obce,
  • uznášať sa na nariadeniach obce,
  • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,
  • schvaľovať pracovný poriadok pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy,
  • zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,
  • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
  • zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  • udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
  • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
  • schvaľovať všetky zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku,
  • schvaľovať nakladanie so všetkými majetkovými právami,
  • schvaľovať aukčný predaj vecí,
  • schvaľovať štatút obce, s. schvaľovať spôsob vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov obce a zloženie inventarizačnej komisie.
 3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
 4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a rozsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesenie obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Dulov.
 5. Uznesenia Obecného zastupiteľstva Dulov sa zverejňujú spôsobom pre obec obvyklým. Za spôsob pre obec obvyklý na zverejnenie uznesenia obecného zastupiteľstva sa považuje vyvesenie na verejnej tabuli a vyhlásenie v obecnom rozhlase.
 6. Uznesenie obecného zastupiteľstva alebo jeho časť sa nezverejňuje spôsobom uvedeným v bode 5. len vtedy, ak by jeho zverejnenie bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

§ 17 - Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto komisie obecného zastupiteľstva ako svoje stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány:
  • ekonomická komisia,
  • stavebná komisia,
  • komisia ochrany verejného poriadku,
  • komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva,
  • komisia kultúrno-sociálna, mládeže a športu.
 2. Základným poslaním komisií podľa bodu 1. (ďalej len „komisie“) je v čase medzi zasadnutiami obecného zastupiteľstva iniciatívne riešiť úlohy vyplývajúce jej najmä z uznesení obecného zastupiteľstva v rozsahu svojej pôsobnosti.
 3. Podľa Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Dulove komisie v rozsahu svojej pôsobnosti pripravujú podklady pre zasadnutia obecného zastupiteľstva a podávajú na nich svoje návrhy.
 4. Komisie sú jednou z organizačných foriem zapojenia obyvateľov obce – odborníkov v určitej oblasti (poslancov obecného zastupiteľstva a menovaných členov) do rozhodovania obecného zastupiteľstva.
 5. Činnosť príslušnej komisie riadi a organizuje jej predseda. Zvoláva jej schôdze, riadi ich priebeh a pripravuje program schôdze.
 6. Predseda komisie ďalej zostavuje plán činnosti komisie vedie písomné záznamy o schôdzach komisie a organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva. Zastupuje komisiu navonok vo vzťahu k obecnému zastupiteľstvu, resp. k obecnému úradu. V prípade, že je člen komisie pasívny (nevyjadruje sa k daným problémom, nie je ochotný spolupracovať pri plnení úloh komisie, nekvalifikovane a neodborne zasahuje do práce komisie a pod.), môže ho obecné zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie kedykoľvek odvolať.
 7. Za dodržiavanie ustanovení tohto štatútu v oblasti činnosti príslušnej komisie zodpovedá jej predseda.
 8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 9. Komisia v rámci svojej pôsobnosti vypracúva svoje stanoviská k materiálom, prerokúvaným obecnými orgánmi.

§ 18 - Dobrovoľný hasičský zbor

 1. V obci Dulov pôsobí dobrovoľný hasičský zbor.

§ 19 - Starosta obce

 1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
 2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
 3. Starosta najmä:
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom , týmto štatútom alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insignie,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.
 4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné.
 5. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom obce pozastavený z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže ho zrušiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní po tom, čo bolo napadnuté uznesenie zverejnené spôsobom v obci obvyklým a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce. Ustanovenie § 12 ods. 3 zákona sa použije aj v tomto prípade.

§ 20 - Zástupca starostu

 1. Starosta obce má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom, a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
 2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
 3. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon jeho funkcie:
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (ustanovenie § 13 ods. 3 zákona),
  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu.
 4. Zástupca starostu v súčinnosti s obecným úradom koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a iniciuje pre komisie a ostatných poslancov podnety pre plnenie úloh v rámci ich pôsobnosti.

§ 21 - Obecný úrad

 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
  • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
  • pripravuje rozhodnutia starostu, vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
  • vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,
  • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
 3. Prácu obecného úradu organizuje a vedie starosta obce.
 4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok obecného úradu v Dulove, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 5. Obecný úrad je na základe uznesenia obecného zastupiteľstva alebo iného predpisu samosprávy obce povinný predložiť kontrolórovi obce všetky požadované doklady a to spôsobom a v termínoch, ktoré tento určí.
 6. Obecný úrad je povinný viesť v oblasti majetku obce predpísané účtovníctvo podľa § 5 tohto štatútu.

§ 22 - Hlavný kontrolór

 1. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva najmä kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
 2. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo na dobu určitú. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
 3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom obce. Výsledky kontroly predkladá priamo obecnému zastupiteľstvu.
 4. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva.
 5. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí: a. vzdaním sa funkcie, b. odvolaním z funkcie, c. uplynutím doby dojednanej v pracovnej zmluve.
 6. Obecné zastupiteľstvo odvoláva hlavného kontrolóra z funkcie:
  • ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  • ak vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra podľa bodu 4.,
  • ak dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie (ustanovenie § 18 ods. 1 zákona).
 7. Hlavný kontrolór v rámci svojej pôsobnosti najmä:
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce,
  • kontroluje, či suma skutočných príjmov a výdavkov zodpovedá schválenému rozpočtu obce a či sa pri nakladaní s majetkom obce alebo štátu, zvereného do hospodárenia obce, neplytvá. V tej súvislosti kontroluje pokladničné operácie a účtovníctvo obce, podnikov a iných právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec,
  • kontroluje záverečný účet obce a vyjadruje k jeho návrhu na schválenie v obecnom zastupiteľstve svoje stanoviská,
  • posudzuje opodstatnenosť sťažností a podnetov podaných na obecný úrad,
  • vybavuje sťažnosti a podnety obyvateľov obce, ktoré boli podané na obecný úrad,
  • vedie evidenciu sťažností, oznámení, podnetov a petícií obyvateľov obce,
  • kontroluje správnu aplikáciu všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov samosprávy obce v činnosti obecného úradu,
  • kontroluje ďalšie skutočnosti, ktoré mu vyplývajú z uznesení obecného zastupiteľstva.
 8. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný minimálne za obdobie jedného štvrťroka predložiť písomnú správu o vykonanej činnosti a zistených skutočnostiach v rámci svojej pôsobnosti podľa § 23 bodu 7. písmena a) až h) tohto štatútu.

§ 23 - Kontrolný poriadok

 1. Tento kontrolný priadok sa vzťahuje na kontrolnú činnosť ktorú vykonáva:
  • hlavný kontrolór obce Dulov,
  • ekonomická komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Dulove.
 2. Za kontrolované subjekty, spadajúce pod kontrolu sa považujú:
  • obecný úrad,
  • právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec,
  • podnikateľské subjekty, podnikajúce s majetkovou účasťou obce,
  • obyvatelia obce a všetky ďalšie subjekty, ktorým zákon alebo iný interný predpis obce určuje povinnosti voči obci.
 3. Kontrolnou činnosťou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností, ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami obce. V rámci kontrolnej činnosti sa zisťujú príčiny nedostatkov a zodpovednosť kontrolovaných subjektov za tieto nedostatky.
 4. Kontrolné orgány sú pri výkone kontroly oprávnené v nevyhnutnom rozsahu:
  • vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov patriacich kontrolovaným subjektom, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly, nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohto oprávnená dotknutá,
  • vyžadovať od kontrolovaných subjektov, aby im v určenej lehote boli poskytnuté doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie potrebné na výkon kontroly, prvopisy dokladov, vrátane dokladov, ktoré obsahujú skutočnosti, tvoriace predmet hospodárskeho a služobného tajomstva a ak sa preukážu osobitným písomným poverením, aj doklady, ktoré obsahujú skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva,
  • pri vyžadovaní dokladov a informácií obsahujúcich predmet štátneho hospodárskeho a služobného tajomstva je potrebné dodržať postup stanovený osobitnými predpismi,
  • odoberať v odôvodnených prípadoch (napr. ak z časového hľadiska nie je možné preskúmať požadované doklady priamo na mieste kontroly) na zabezpečenie dôkazového materiálu prvopisy alebo kópie dokladov, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, písomné dokumenty a iné materiály a vykonať ďalšie nevyhnutné úkony súvisiace s kontrolou,
  • vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho pracovníkov, ako aj príslušných štátnych orgánov, potrebnú na vykonanie kontroly. Od ďalších osôb možno súčinnosť vyžadovať v nevyhnutnom rozsahu len vtedy, ak nemožno účel kontroly dosiahnuť inak a len s ich súhlasom. Súčinnosť nemožno vyžadovať, ak by tým bol ohrozený život, lebo zdravie osôb, alebo by bola porušená zákonom stanovená povinnosť, povinnosť mlčanlivosti, ak nedošlo k jej zbaveniu jej oprávneným orgánom. Právo odmietnuť súčinnosť s výkonom kontroly je možné len na základe zákona,
  • uložiť povinnosť, aby kontrolované subjekty v určenej lehote odstránili nedostatky zistené kontrolou a predložili v určenej lehote písomnú správu o opatreniach vykonaných na odstránenie týchto nedostatkov.
 5. Pracovníci kontroly sú pri výkone kontroly povinní:
  • vopred oznámiť kontrolovanému subjektu, prípadne jeho pracovníkom, predmet a účel kontroly a preukázať sa oprávnením na vykonanie kontroly. Toto oprávnenie sa nevyžaduje, ak subjektom kontroly je obecný úrad a povinnosť kontroly vyplýva z znesenia obecného zastupiteľstva. V takom prípade kontrolný orgán len vopred oznámi obecnému úradu termín a miesto vykonania kontroly. Ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly, treba ho urobiť najneskôr v okamihu začatia kontroly,
  • vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov, vzoriek a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím. Ak tieto veci nie sú potrebné pri výkone kontroly alebo pri inom konaní, sú povinní vrátiť ich tomu, komu boli odňaté,
  • oznamovať podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,
  • po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami vyžadovať v určenej lehote od zodpovednej osoby písomné vyjadrenie ku všetkým skutočnostiam, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti,
  • prerokovať výsledky kontroly uvedené v protokole s kontrolovanými subjektmi, s ich vedúcimi pracovníkmi a pracovníkmi, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, preveriť opodstatnenosť námietok proti výsledkom kontrolných zistení a v závažných prípadoch informovať o výsledkoch kontroly príslušný nadriadený orgán.
 6. Kontrolované subjekty sú povinné primerane podľa svojich možností vytvárať materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly a poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam kontrolných orgánov.
 7. Kontrolované subjekty a ich pracovníci, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, sú povinní dostaviť sa v určenej lehote na prerokovanie výsledkov kontroly.
 8. Kontrolované subjekty a ich pracovníci sú oprávnení v lehote 14 pracovných dní písomne sa vyjadriť k výsledkom kontrolných zistení obecnému zastupiteľstvu.
 9. Kontrolované subjekty sú povinné, ak im to uložil kontrolný orgán v určenej lehote odstrániť nedostatky zistené kontrolou a predložiť v určenej lehote písomnú správu o opatreniach vykonaných na odstránenie nedostatkov.
 10. O výsledku kontroly vyhotovujú kontrolné orgány protokol a predkladajú ho obecnému zastupiteľstvu spolu s návrhom na riešenie.

§ 24 - Hlasovanie obyvateľov obce

 1. Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh:
  •  na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,
  • na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenie obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,
  • petície skupiny obyvateľov obce v počte 20% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.
 3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
 4. Hlasovanie obyvateľov obce je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
 5. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obecné zastupiteľstvo upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

§ 25 - Verejné zhromaždenia obyvateľov obce

 1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej častí.
 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie:
  • ak o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce,
  • ak o to požiada jedna štvrtina poslancov obecného zastupiteľstva.
 3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce, na verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.
 4. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia, ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.
 5. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli, prípadne vyhlásením v obecnom rozhlase. O prerokovanej problematike sa vyhotoví zápisnica, ktorej súčasťou je prezenčná listina prítomných obyvateľov.

§ 26 - Poslanci obecného zastupiteľstva

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách, ktoré sú určené osobitnými právnymi predpismi.
 2. Poslanci sa pri výkone svojej funkcie riadia obecnými záujmami a vykonávajú ju v súlade s ústavou a zákonmi.
 3. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením a zložením sľubu.
 4. Platnosť mandátov poslancov obecného zastupiteľstva overuje mandátová komisia.
 5. Funkčné obdobie poslancov sa začína zložením sľubu a končí sa dňom zloženia sľubu nových poslancov.
 6. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 7. Poslanec je oprávnený:
  • predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety a pripomienky,
  • interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce,
  • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach, týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
  • zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór,
  • požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 8. Poslanec je povinný:
  • zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  • zúčastňovať sa na rokovaniach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  • dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
  • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
 9. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti.
 10. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti obecného zastupiteľstva.
 11. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
 12. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

§ 27 - Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

 1. Veci spoločného záujmu Obce Dulov a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou Obce Dulov s okolitými mestami a obcami.
 2. Obec môže vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy, spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

§ 28 - Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

 1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátnej správy, špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou).
 2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

§ 29 - Symboly obce

 1. Symbolmi obce sú:
  • erb Obce Dulov,
  • zástava obce Dulov,
  • pečať obce Dulov.

§ 30 - Erb obce

 1. Erb obce bol schválený heraldickou komisiou.
 2. Podrobné záväzné vyobrazenie erbu Obce Dulov tvorí príloha č. 1 tohto štatútu.
 3. Právo používať erb obce je viazané na súhlas starostu, ktorý ho vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 4. tohto §. Žiadosť musí obsahovať úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu, potvrdenie o zaplatení ceny za používanie erbu.
 4. Erb obce sa používa:
  • na pečatidle obce,
  • na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach Obce Dulov,
  • na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Dulove,
  • na označenie katastrálneho územia obce,
  • v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
  • na preukazoch poslancov a pracovníkov obce.
 5. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti a oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa erb obce nepoužíva.
 6. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila. Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
 7. Obec Dulov určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce, ako aj výšku ceny za používanie erbu a sumu sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

§ 31 - Zástava obce

 1. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy Obce Dulov tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
 2. Zástavu Obce Dulov používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
 3. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností, ktoré sú prístupné verejnosti.
 4. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.
 5. Pri používaní a vyvesovaní zástavy sa musia dodržať tieto pravidlá:
  • zástava nesmie byť poškodená, zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
  • na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
 6. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju používa.
 7. Obec Dulov určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce.

§ 32 - Pečať obce

 1. Pečať Obce Dulov tvorí erb Obce Dulov s hrubopisom: „OBEC DULOV“.
 2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, pri udelení štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a administratívnom styku pri plnení originálnych kompetencií.

§ 33 - Čestné občianstvo, ceny a odmeny

 1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania pochvaly:
  • Čestné občianstvo Obce Dulov,
  • Cena Obce Dulov,
  • Cena starostu Obce Dulov,
  • odmeny.

§ 34 - Čestné občianstvo obce

 1. Osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo Obce Dulov.
 2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
 3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteneného.
 4. Slávnostné odovzdanie listiny sa vykoná na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, poctený občan sa pri tejto príležitosti zapisuje do kroniky obce.
 5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 35 - Cena Obce Dulov

 1. Cena obce Dulov sa udeľuje za:
  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
 2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, obyvatelia obce.
 3. Cenu Obce Dulov tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. K cene obce sa vydáva potvrdenie o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dátum narodenia laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

§ 36 - Cena starostu obce

 1. Cenu starostu obce udeľuje starosta občanom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
 2. Cenu starostu tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.
 3. Cena starostu obce sa môže udeliť ročne najviac desaťkrát.
 4. Evidencia o udelených cenách sa vedie v kronike obce, ktorá má obsahovať mená, hlavné údaje o ocenených, dátum udelenia cien a stručné zdôvodnenie udelenia.

§ 37 - Odmeny

 1. Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

§ 38 - Kronika obce

 1. Kronika Obce Dulov sa vedie v úradnom jazyku.
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
 4. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 39 - Pomoc obyvateľom obce pri mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, zabezpečí mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
 3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
 4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 40 - Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

 1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku.

§ 41 - Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Štatút obce je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
 3. Štatút Obce Dulov bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dulove dňa 15.2.2007.
 4. Štatút Obce Dulov nadobúda účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Dulove.

Antonia Kandaliková
starostka obce

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Družobná obec

Družobná obec

Družobná obec
Bystřice pod Lopeníkem

MAS Vršatec

Vršatec

MAS Vršatec

Mapový portal obce Dulov

Mapový portál

Mapový portál

Počasie

dnes, piatok 31. 5. 2024
slabý dážď 21 °C 13 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 19/12 °C
nedeľa 2. 6. slabý dážď 19/11 °C
pondelok 3. 6. slabý dážď 20/13 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

voľby prezidenta

Voľby EP


hore