Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Ekonomická komisia

 • Predseda: PhDr. Vladimíra Pazderová
 • Členovia:  Ing. Vladimír Backo, Mgr. Lukáš Cíbik, Ing. Róbert Kováč
 • Náplň činnosti:  podnety k návrhom ekonomických dokumentov obce (rozpočet, záverený účet, vybrané VZN ...), stanoviská pre OZ z ekonomickej a rozpočtovej oblasti obce
 
Stavebná komisia
 • Predseda: Anton Dobrodenka
 • Členovia: Martin Dobrodenka, Ing. Anton Fúsek, Ing. Miriam Kováčová, Ing. arch. Emil Michálek
 • Náplň činnosti: zaoberanie sa podnetmi týkajúcimi sa stavebnej činnosti, stavebných priestupkov, dohľad nad dodržiavaním zákona o pozemných komunikáciách (rozkopávky verejných priestranstiev a komunikácií)
 
Komisia verejného poriadku
 • Predseda: Milan Trenčan
 • Členovia: Anton Rafaj, Michal Rác, Rudolf Žalúdek
 • Náplň činnosti: riešenie podnetov, sťažností a priestukov občanov
 
Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva
 • Predseda: Ing. Peter Mičuda
 • Členovia:  Pavol Borový, Jozef Pánov
 • Náplň činnosti: sledovanie inciatívy pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadrovať sa k nej, predkladať návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšenie životného prostredia v obci, dávať návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánov na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku nebezpečenstva ohrozenia životného prostredia v obci, vyjadrovať sa k spôsobu nakladania s komunálnym odpadovm a k separovanému zberu v obci, podávať návrhy na zlepšenie tohto stavu
 
Komisia športu
 • Predseda: Ing. Vladimír Backo 
 • Členovia: Anton Dobrodenka, Mgr. Marek Mišík, Jozef Sporiš
 • Náplň činnosti: organizovanie športových akcií v obci a ich priebeh
 
Komisia kultúrno-sociálna a mládeže
 • Predseda: Renáta Mikulová  
 • Členovia sociálnej oblasti: Ing. Vladimír Backo, Anton Dobrodenka, Ing. Peter Mičuda, Renáta Mikulová, Ing. Pavol Mišík, PhDr. Vladimíra Pazderová, Milan Trenčan
 • Členovia kultúnej oblasti, práca s mládežou: Zuzana Amrichová, Jozefína Cíbiková, Jozef Hošmánek, Tibor Kertész, Milan Mišovec, Ivana Piatriková, Tibor Šenkerík, Katarína Štefancová
 • Náplň činnosti: organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v obci, rozhodovanie v sociálnej oblasti
 
Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Členovia: Ing. Vladimír Backo, Anton Dobrodenka, Ing. Pavol Mišík
 • Náplň činnosti: prerokovávanie predložených Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.