Dokumenty a informácie / Všeobecne záväzné nariadenia TSK

VZN TSK č. 21/2013, ktorým sa mení VZN TSK č. 15/2012 o úhrade za poskytovanie sociálnych služieb zo dňa 19.12.2012

VZN TSK č. 22/2013 o dofinancovaní ZUŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ....- II. štvrťrok 2013

VZN TSK č. 23/2013, ktorýms a ruší školské zariadenie s názvom Škola v prírode Kľačno

VZN TSK č. 8/2008 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte

VZN TSK č. 18/2013 ktorým sa mení VZN TSK č. 10/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ...

VZN TSK č. 19/2013, ktorým sa ruší školské zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň ...

VZN TSK č. 20/2013 o dofinancovaní ZUŠ, JŠ a ŠZ  .... - I.štvrťrok 2013

VZN TSK č. 10/2012 o urční výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca  - Úplné znenie

VZN TSK č. 24/2013, ktorým sa ruší škola ...

VZN TSK č. 25/2013 o symboloch Trenčianskeho samosprávneho kraja

VZN TSK č. 26/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl ....

VZN TSK č. 27/2013 o dofinancovaní ZUŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľksje pôsobnosti TSK ....

VZN TSK č. 1/2014 o dofinancovaní ZUŠ JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK .....

VZN TSK č. 2/2014 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole

VZN TSK č. 5/2014, ktorým sa ruší Stredná odborná škola ...

VZN TSK č. 9/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ....

VZN TSK č. 10/2014 o počte tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory ....

VZN TSK č. 11/2014, ktorým sa mení VZN TSK č. 17/2012 o financovaní ....

VZN TSK č. 12/2014, ktorým za zrušuje VZN č. 9/2005 o podmienkach registrácie subjektov ....

VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK

VZN TSK č. 14/2015, ktorým sa ruší VZN č. 5/2007 ...

VZN TSK č. 15/2015, ktorým sa ruší SOŠ podnikania Trenčín 

VZN TSK č. 16/2015, ktorým sa mení VZN TSK č. 17/2012

VZN TSK č. 17/2015, ktorým sa ruší školské zariadenie ...

VZN TSK č. 18/2015, ktorým sa ruší Obchodná akadémia Ilava

VZN TSK č. 19/2015, ktorým sa mení VZN TSK č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady ...

VZN TSK č. 20/2015 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia ...

VZN TSK č. 21/2015, ktorým sa mení VZN TSK č. 17/2012

VZN TSK č. 22/2016, ktorým sa ruší Stredná odborná škola Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou ....

VZN TSK č. 23/2016 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných TSK ....

VZN TSK č. 24/2016, ktorým sa ruší Spojená škola, Námestie SNP  Partizásnke .....

VZN TSK č. 26/2016, ktorým sa mení VZN TSK č. 17/2012

VZN TSK č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK

VZN TSK č. 28/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia ...

VZN TSK č. 29/2016, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 ...

VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umelecký škôl, jazykových škôl a školských zariadení ....

VZN TSK č. 31/2016, ktorým sa mení VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK

VZN TSK č. 1/2017, ktorým sa mení VZN č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 a VZN TSK č. 37/2017...

VZN TSK č. 32/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady .....

VZN TSK č. 33/2017 Participatívny - komunitný rozpočet

VZN TSK č. 34/2017, ktorým sa dopĺňa VZN TSK 27/2016 ... 

VZN TSK č. 35/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN TSK č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK

VZN TSK č. 36/2017 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory....

VZN TSK č. 37/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 o financovaní ZUŠ, jazykových škôl...

VZN TSK č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK...

VZN TSK č. 3/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka...

VZN TSK č. 4/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka TSK

VZN TSK č. 5/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 13/2014 v znení VZN TSK č. 31/2016 o poskytovaník dotácií z rozpočtu TSK

VZN TSK č. 6/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 27/2016 v znení VZN TSK č. 34/2017 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK

VZN TSK č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja

VZN TSK č. 8/2018 o financovaní ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK...

VZN TSK č. 9/2018 ktorým sa zriaďuje Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza

VZN TSK č. 10/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 o financovaní ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK....

VZN TSK č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu TSK na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry

VZN TSK č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK

VZN TSK č. 13/2018 Participatívny - komunitný rozpočet

VZN TSK č. 14/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 27/2016 v znení VZN TSK č. 34/2017 a č. 6/2018 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK

VZN TSK č. 15/2019, ktorým sa ruší Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová, ...

VZN TSK č. 16/2019, ktorým sa ruší Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky, ... a zriaďuje Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky ...

VZN TSK č. 17/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ...

VZN TSK č. 18/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ... a zriaďuje sa Vádajná školská jedáleň ...

VZN TSK č. 19/2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ...

VZN TSK č. 20/2019, ktorým sa ruší Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne ... a zriaďuje sa Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov

VZN TSK č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK 9/2019 v znení VZN TSK 29/2016 a VZN TSK 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka ...

VZN TSK č. 22/2019 Participatívny - komunitný rozpočet

VZN TSK č. 23/2019, ktorým sa mení VZN TSK 8/2018 v znení VZN TSK 10/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej alebo fyzickej osoby

VZN TSK č. 24/2020, ktorým sa mení VZN TSK 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja

VZN TSK č. 25/2020, ktorým sa mení VZN TSK 22/2019 Participatívny - komunitný rozpočet

VZN TSK č. 26/2020, ktorým sa mení VZN TSK 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja

VZN TSK č. 27/2020, ktorým sa mení VZN TSK 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tématického zážitkového vzdelávania a kultúry

VZN TSK č. 28/2020, ktorým sa mení VZN TSK 8/2008 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte

VZN TSK č. 29/2020, ktorým sa mení VZN TSK 2/2014 o určovaní výšky náhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole

VZN TSK č. 30/2020, ktorým sa mení VZN TSK 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia

VZN TSK č. 31/2020, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín

VZN TSK č. 32/2020, ktorým sa mení VZN TSK 9/2014 v znení VZN TSK 26/2016, VZN TSK 3/2018 a VZN TSK 21/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov

VZN TSK č. 33/2020, ktorým sa mení VZN TSK 8/2018 v znení VZN TSK 10/2018 a VZN TSK 23/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.