ARCHÍV AKTUALÍT

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

13.11.2019 | admin

Obec Dulov príslušná podľa Čl. I ust. § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 33 ods. 1, § 119 ods. 1 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení vydáva Rozhodnutie o umiestnení stavby "11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK" - líniová inžinierska stavba na pozemkoch v k. ú. Dulov a v k. ú. Košeca pre navrhovateľa: Stredoslovenská Distribučná a. s.. Podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona sa územné rozhodnutie oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu Obec Dulov, 018 52 Dulov 168.

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do NRSR v roku 2020

05.11.2019 | admin

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. februára 2020.

Zobraziť celý text »

Voľby do NRSR v roku 2020 - Informácia pre voličov

05.11.2019 | admin

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva Obec Dulov zverejňuje informáciu pre voličov pre voľby do NRSR, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - November 2019

31.10.2019 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 6. novembra o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - November 2019

30.10.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 4. novembra sa v našej obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Obec Dulov príjme do pracovného pomeru opatrovateľku

28.10.2019 | admin

Obec Dulov príjme do pracovného pomeru opatrovateľku. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Obecnom úrade v Dulove počas úradných hodín.

Zobraziť celý text »

Relikvie sv. Vincenta de Paul v Pruskom

23.10.2019 | admin

V piatok 25. októbra 2019 obec Pruské, ako jednu z viacerých obcí a miest navštívia relikvie sv. Vincenta de Paul. Pripravený je zaujímavý duchovný program. Všetci ste srdečne vítaní.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na lampiónový sprievod

23.10.2019 | admin

Obec Pruské Vás v spolupráci s RIMC Motýlik Pruské pozýva na lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční v utorok 29. októbra 2019 so začiatkom o 16.30 hod. pred Zdravotným strediskom v Pruskom.

Zobraziť celý text »

Návrh VZN č. 2/2019

22.10.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil Návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dulov. Návrh VZN je zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 22.10.2019, kedy tiež začína lehota na pripomienkovanie. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 5. novembra 2019. Návrh VZN sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dulove.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - Október 2019

22.10.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v stredu 23. októbra bude v obci prebiehať zber plastov, tetrapakov, použitých olejov a kartónových a lepenkových papierov.

Zobraziť celý text »

Voľby do NRSR v roku 2020 - Zverejnenie informácie

22.10.2019 | admin

Obec Dulov na základe vyhlásenia Volieb do NRSR v roku 2020 zverejňuje e-mailovú adresu, na ktorú môžu voliči zasielať žiadosť o voľbu poštou.

Zobraziť celý text »

Územný plán obce Dulov - Záverečné stanovisko

22.10.2019 | admin

Obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie - Obec Dulov - v zmysle § 14 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov zverejňuje Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Dulov". Do záverečného stanoviska možno nahliadať, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie na Obecnom úrade v Dulove počas úradných hodín.

Zobraziť celý text »

Vyhodnotenie 49. ročníka Behu okolo Dulova

21.10.2019 | admin

V nedeľu 20. októbra 2019 sa uskutočnil 49. ročník Behu okolo Dulova. Bežalo sa tradične v 18-tich vekových kategóriách. Najmladším pretekárom bol Valentín Emil Cíbik, najstarším 84 ročný Dezider Ferency.

Zobraziť celý text »

"Podpora opatrovateľskej služby v obci Dulov"

18.10.2019 | admin

Obec Dulov realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom "Podpora opatrovateľskej služby v obci Dulov", ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje. Obdobie realizácie projektu: 10/2019 - 11/2021

Zobraziť celý text »

Pozvánka na benefičný koncert "Hudba bez bariér"

04.10.2019 | admin

OZ Parasport24 v spolupráci s TSK Vás srdečne pozýva na benefičný koncert "Hudba bez bariér", ktorý sa uskutoční 24.10.2019 o 18.00 hod. v športovej hale v Trenčíne. Na 6. ročníku tejto akcie, z ktorej výťažok bude opäť pomáhať tým správnym smerom, vystúpia mená ako: KALI, EGO, Tereza Mašková, Martin Harich a mnoho ďalších. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji na www.predpredaj.sk.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.