ARCHÍV AKTUALÍT

Zber komunálneho odpadu

07.06.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje, že v utorok t.j. 08.06.2021 bude v obci v skorých ranných hodinách prebiehať zber komunálneho odpadu.

Zobraziť celý text »

Zrušenie výkonu činnosti pracoviska Okresného úradu Trenčín v meste Dubnica nad Váhom.

07.06.2021 | admin

Okresný úrad Trenčín Vám týmto oznamuje, že od 30.06.2021 dôjde na stálom pracovisku OU Trenčín v Dubnici nad Váhom k zmene v rozsahu realizácie výkonu štátnej správy. Z dôvodu efektívnosti a hospodárení pri výkone štátnej správy na úseku všeobecnej vnútornej správy vo veciach priestupkov zároveň dôjde k rozšíreniu územnej pôsobnosti pracoviska OU Trenčín v meste Ilava so sídlom: Mierové námestie 1/18, 019 01 Ilava.

Zobraziť celý text »

Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Horovciach.

01.06.2021 | admin

Zobraziť celý text »

Farnosť Pruské Vás pozýva na ,, Burzu bez peňazí "

25.05.2021 | admin

Farnosť Pruské Vás pozýva na ,,Burzu bez peňazí", ktorá sa uskutoční už túto sobotu 29.05.2021 v čase 09.00 - 17.00.

Zobraziť celý text »

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dulov na II. polrok 2020

25.05.2021 | admin

Kontrolórka obce predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. Návrh prejedná obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.

Zobraziť celý text »

Zmena zberu komunálneho odpadu

25.05.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje, že dnes sa vývoz komunálneho odpadu neuskutoční, z dôvodu pokazeného vozidla spoločnosti vyvážajúcej komunálny odpad. Vývoz komunálneho odpadu prebehne v stredu t. j. 26.05.2021.

Zobraziť celý text »

Zber plastov

24.05.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje občanom, že v utorok 25. mája bude v obci prebiehať zber komunálneho odpadu, plastov, použitých olejov a tetrapakov.

Zobraziť celý text »

Obec Dulov vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu RIADITEĽ/KA Základnej školy Dulov.

24.05.2021 | admin

Obec Dulov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta RIADITEĽ/KA Základnej školy Dulov.

Zobraziť celý text »

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh VZN č. 1/2021 o verejnom poriadku na území obce Dulov.

24.05.2021 | admin

VZN- ím sa objasňujú základné pojmy týkajúce sa verejného poriadku. Určujú sa spôsoby udržiavania verejného poriadku a ochrany životného prostredia. Návrh VZN je zverejnený na verejnej tabuli od 24.05.2021, kedy začína aj lehota pripomienkovania. Ukončenie lehoty pripomienkovania je 3. júna 2021. Návrh dodatku sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zobraziť celý text »

Zber drevného odpadu

24.05.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje, že predlžuje termín zberu drevného odpadu od 24.05.2021(pondelok) - 29.05.2021(sobota).

Zobraziť celý text »

Obec Dulov zverejňuje dokument ,, Záverečný účet z rok 2020". Od dátumu zverejnenia do 3. júna sa môžu obyvatelia obce k záverečnému účtu vyjadriť.

24.05.2021 | admin

Záverečný účet obce Dulov za rok 2020 obsahuje údaje o rozpočtovom hospodárení obce v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Záverečný účet prejedná obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí. Od dátumu zverejnenia do 3. júna 2021 sa môžu obyvatelia obce k záverečnému účtu vyjadriť.

Zobraziť celý text »

Testovanie v obci Pruské

21.05.2021 | admin

V obci Pruské prebehne plošné testovanie na prítomnosť ochorenia COVID 19 v sobotu 22. mája v Kultúrnom dome Pruské od 8.00 - 14.30 hod. Naďalej je možné prihlásiť sa na očkovanie proti ochoreniu COVID 19 cez obecnú čakáreň na stránke www.obecpruske.sk. Prihlásiť sa môžu občania od veku 35 rokov. Očkovať by sa malo v priebehu budúceho víkendu t. j. 29. - 30. mája na výstavisku v Trenčíne.

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia projektu jednoduchých pozemkových úprav - Hrubá Niva

21.05.2021 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán v zmysle zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §5 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov v súlade s §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 10 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách všeobecné zásady funkčného usporiadania územia projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia obce Dulov, lokalita ,,Hrubá Niva".

Zobraziť celý text »

Výzva na predkladanie ponúk - zber a likvidácia odpadov v obci

20.05.2021 | admin

Obec Dulov zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie zberu a likvidáciu odpadov v obci Dulov. Do zákazky sa záujemcovia môžu prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnetu.

Zobraziť celý text »

Zber drevného odpadu

19.05.2021 | admin

Oznamujeme občanom, že sa v našej obci uskutoční zber drevného odpadu. Drevný odpad môžete doniesť v dňoch 19.05.2021 až 22.05.2021 na zberný dvor Dulov (pri ČOV). Čas zberu: Streda - Piatok: 7.00 - 9.00 hod. a 16.00 - 17.00 hod. V sobotu od 8.00 - 12.00hod. Odpadový materiál je potrebné priviesť na zberný dvor rozobratý! V prípade, že bude obsahovať nevhodné časti, nebude prevzatý!

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.