ARCHÍV AKTUALÍT

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh VZN č. 1/2021 o verejnom poriadku na území obce Dulov.

24.05.2021 | admin

VZN- ím sa objasňujú základné pojmy týkajúce sa verejného poriadku. Určujú sa spôsoby udržiavania verejného poriadku a ochrany životného prostredia. Návrh VZN je zverejnený na verejnej tabuli od 24.05.2021, kedy začína aj lehota pripomienkovania. Ukončenie lehoty pripomienkovania je 3. júna 2021. Návrh dodatku sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zobraziť celý text »

Zber drevného odpadu

24.05.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje, že predlžuje termín zberu drevného odpadu od 24.05.2021(pondelok) - 29.05.2021(sobota).

Zobraziť celý text »

Obec Dulov zverejňuje dokument ,, Záverečný účet z rok 2020". Od dátumu zverejnenia do 3. júna sa môžu obyvatelia obce k záverečnému účtu vyjadriť.

24.05.2021 | admin

Záverečný účet obce Dulov za rok 2020 obsahuje údaje o rozpočtovom hospodárení obce v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Záverečný účet prejedná obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí. Od dátumu zverejnenia do 3. júna 2021 sa môžu obyvatelia obce k záverečnému účtu vyjadriť.

Zobraziť celý text »

Testovanie v obci Pruské

21.05.2021 | admin

V obci Pruské prebehne plošné testovanie na prítomnosť ochorenia COVID 19 v sobotu 22. mája v Kultúrnom dome Pruské od 8.00 - 14.30 hod. Naďalej je možné prihlásiť sa na očkovanie proti ochoreniu COVID 19 cez obecnú čakáreň na stránke www.obecpruske.sk. Prihlásiť sa môžu občania od veku 35 rokov. Očkovať by sa malo v priebehu budúceho víkendu t. j. 29. - 30. mája na výstavisku v Trenčíne.

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia projektu jednoduchých pozemkových úprav - Hrubá Niva

21.05.2021 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán v zmysle zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §5 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov v súlade s §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 10 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách všeobecné zásady funkčného usporiadania územia projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia obce Dulov, lokalita ,,Hrubá Niva".

Zobraziť celý text »

Výzva na predkladanie ponúk - zber a likvidácia odpadov v obci

20.05.2021 | admin

Obec Dulov zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie zberu a likvidáciu odpadov v obci Dulov. Do zákazky sa záujemcovia môžu prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnetu.

Zobraziť celý text »

Zber drevného odpadu

19.05.2021 | admin

Oznamujeme občanom, že sa v našej obci uskutoční zber drevného odpadu. Drevný odpad môžete doniesť v dňoch 19.05.2021 až 22.05.2021 na zberný dvor Dulov (pri ČOV). Čas zberu: Streda - Piatok: 7.00 - 9.00 hod. a 16.00 - 17.00 hod. V sobotu od 8.00 - 12.00hod. Odpadový materiál je potrebné priviesť na zberný dvor rozobratý! V prípade, že bude obsahovať nevhodné časti, nebude prevzatý!

Zobraziť celý text »

Zber textilu - máj 2021

14.05.2021 | admin

Oznamujeme občanom, že sa v našej obci uskutoční zber textilu. Textil bude využitý na charitatívne účely. Zbierať sa bude v pondelok 17. mája, v stredu 19. mája a v piatok 19. mája 2021 počas úradných hodín obecného úradu. Textil môžete priniesť zabalený v taškách alebo igelitových vreciach do zasadačky obedného úradu.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Máj 2021

12.05.2021 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 18.05.2021 sa v našej obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Lednické Rovne

12.05.2021 | admin

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva upovedomuje účastníkov konania o začatí konania vo veci určenia lesného celku Lednické Rovne, ako územne ucelenej časti, v rámci ktorej pre lesné pozemky vybraný vyhotovovateľ vyhotoví program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2023 - 2032. Účastníci konania môžu zaslať do 10 dní od zverejnenia pripomienky k veci - určenie lesného celku Lednické Rovne na obdobie rokov 2023 - 2032, Okresnému úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, referátu hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Zobraziť celý text »

Informácie k asistovanému sčítaniu

05.05.2021 | admin

Práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese Obecný úrad Dulov 168 alebo požiadajte mobilného asistenta na telefónnom čísle 0948 949 848. Sčítajte sa do 13. júna pomocou asistentov a pomôžte tak našej obci a celému Slovensku. Viac informácií na obecnom úrade alebo www.scitanie.sk.

Zobraziť celý text »

Výzva na predkladanie ponúk - zber a likvidácia odpadov v obci

26.04.2021 | admin

Obec Dulov zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie zberu a likvidáciu odpadov v obci Dulov. Do zákazky sa záujemca môže prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - Apríl 2021

26.04.2021 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 27.04.2021 bude v obci prebiehať zber plastov, použitých olejov a tetrapakov.

Zobraziť celý text »

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2021/2022

22.04.2021 | admin

Riaditeľka Materskej školy v Dulove oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa uskutoční 3. - 4. mája 2021.

Zobraziť celý text »

Zmena úradných hodín

20.04.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje zmenu úradných hodín pre verejnosť od 19. apríla 2021 do odvolania. Pondelok: 7.00 - 12.00 12.45 - 15.30. Streda: 7.00 - 12.00 12.45 - 17.00. Piatok: 7.00 - 12.00. Utorok, štvrtok - nestránkový čas. Prosíme občanov o rešpektovanie nestránkového času. Zároveň žiadame daňových poplatníkov, aby na úhradu daní a poplatkov využívali úradné hodiny stanovené v stredu.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.