ARCHÍV AKTUALÍT / Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Horovce 2015

O B E C   HOROVCE

podľa § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003     Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Základnej školy Horovce –  1.- 4.ročník, 020 62  Horovce č. 79

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky MŠ SR  č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení,
 • najmenej päť rokov  pedagogickej praxe,
 • vykonanie prvej atestácie alebo alebo jej náhrad v zmysle § 61 ods.7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť súvisiacej legislatívy - právne normy upravujúce problematiku školstva  - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl, výchovno-vzdelávací proces a  pod.,
 • základná znalosť príslušných právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov,
 • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady,
 • schopnosť samostatnej práce s PC  a s internetom,
 • zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní a absolvovaní prvej atestácie ,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu),
 • písomný návrh  vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 7 odst. 1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z.  a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, uvádzaných  v prílohe žiadosti.

Žiadosť  o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je nutné doručiť poštou alebo osobne v termíne do 21.12. 2015 na adresu: Obec Horovce, 020 62 Horovce  č. 94.

Obálku označte: „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – riaditeľ/ka ZŠ Horovce“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania  uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín, čas  a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

V Horovciach dňa 20.11.2015

Milan Velas, starosta obce                                                                                                                                       

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.