ARCHÍV AKTUALÍT / VšZP informuje

  Informácie k Ročnému zúčtovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2014 

 

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu pre výpočet RZ

a)   príjmy zo závislej činnosti– príjmy zdaňované podľa § 5 ods.1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov okrem zákonom stanovených výnimiek

b) príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti- príjmy  zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta  

Príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta oznamuje poistenec, ktorému vznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2014

c)   kapitálové príjmy– príjmy zdaňované podľa § 7 zákona o dani z príjmov

Patria tu napr. výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja, atď.

Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou sa nezahŕňajú do zárobkovej činnosti.

d) ostatné príjmy-príjmy  zdaňované podľa §8 zákona o dani z príjmov        
Patria tu napr.:

príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí atď.

e)   príjmy z dividend-  príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov

 

V RZ za rok 2014 sa zúčtovávajú dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 2014 zo zisku za účtovné obdobie roku 2011, 2012, 2013 a 2014.

 

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2011 do 31.12.2012

 •  Vyplatené dividendy za tieto účtovné obdobia oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2014 a to do 31. mája 2015.
 • Do vymeriavacieho základu sa zahŕňa príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu platného v čase vyplatenia príjmu (minimálnym základom je 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov). Pre rok 2014 je to suma 402,50 Eur.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2014 vyplatené podiely zo zisku za rok 2012 v celkovej sume 10 402,50 Eur. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie len suma 10 000,00 Eur. Túto sumu (10 000,00 Eur) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2014.

 

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2013

Tu rozlišujeme, či ide o dividendy vyplatené platiteľom dividend alebo nie. 

Dividendy vyplatené platiteľom dividend, t.j. právnickou osobou so sídlom na území SR  

 • Preddavok na poistné vypočítava a odvádza za poistenca platiteľ dividend
 • Preddavok na poistné vykazuje platiteľ dividend do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené a do tohto dňa je preddavok aj zároveň splatný.
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.
 

Dividendy vyplácané právnickou osobou so sídlom mimo územia SR

 • Výšku vyplatených dividend oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec do 31. mája 2015
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2014 vyplatené podiely zo zisku za rok 2013 od právnickej osoby so sídlom mimo územia SR v celkovej sume 5 000,00 Eur. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie suma 5 000,00 Eur. Túto sumu (5 000,00 Eur) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2014.
 
  

Termíny ročného zúčtovania

31. marec 2015 - poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

31. máj 2015 –poistenci, ktorí mali príjem z výkonu činnosti osobného asistenta a poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy) sú povinní predložiť Oznámenie o príjmoch za rok 2014.

Uvedené sa týka vyplatených dividend za účtovné obdobie roka 2011 a 2012 bez ohľadu na to, kto ich vypláca a vyplatených dividend za účtovné obdobie roku 2013 a 2014 právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

30. september 2015 – zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ 

Informáciu o výsledku RZ zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (v prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok) alebo oznámením o výsledku RZ (v prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania je preplatok) 

15 dňová lehota odo dňa doručenia výsledku RZ (oznámenia o výsledku RZ alebo výkazu nedoplatkov) na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu o výsledku RZ alebo námietok voči výkazu nedoplatkov 

45 dňová lehotana úhradu nedoplatku z RZ vyčísleného v právoplatnom výkaze nedoplatkov alebo na vrátenie preplatku po tom, čo nebolo podané nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZ alebo odo dňa doručenia nového oznámenia.

31. október 2015 – zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

31. december 2015– zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok RZ poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok RZ nedosiahol najmenej 5 Eur (uvedené platí pre preplatok ako aj pre nedoplatok).

   

Oznamovanie výsledkov z RZ

Preplatok - zdravotná poisťovňa ho oznámi platiteľovi poistného zaslaním oznámenia o výsledku RZ

Nedoplatok - zdravotná poisťovňa vystaví výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného

 

Oznámenie o výsledku RZ  a Výkaz nedoplatkov obsahujú aj:
 • údaj o výške preplatku resp. nedoplatku z RZ
 • údaje,  z ktorých sa vychádzalo pri výpočte RZ   
 • u SZČO údaj o výške preddavku na poistné, ktorý je SZČO povinná odvádzať od 01.01.2016 
 • poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZ resp. poučenie o možnosti podať námietky voči výkazu nedoplatkov
 

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.