ARCHÍV AKTUALÍT / Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO   HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRENČÍNE

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZvýšeNého nebezpečenstva vzniku požiaru

 

na lesných pozemkoch  

v územnom obvode okresu Ilava

od 16. 03. 2012 – do odvolania

 

            V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

            Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä:

  • zakladať a udržiavať ohne,
  • používať otvorený plameň,
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
 
Vlastníci lesa, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov    p o v i n n í najmä:
  • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

1.    urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

2.    vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

3.    prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.
 
 
npor. Ing. Milan Dudák v. r.
riaditeľ ORHaZZ v Trenčíne
                                                             
 
                                                               

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.